آخرین اخبار

انتشار گزارش فعالیت های موسسه رسالات در رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 2018 8 15 12 30 38 799 RoC

 

 

جلسه آموزشی تخصصی موسسه رسالات و دعوت از حجت الاسلام والمسلمین طائب

گروههای جهادی موسسه رسالات برای محرومیت زدایی مناطق محروم زابل

گروههای جهادی موسسه رسالات برای محرومیت زدایی مناطق محروم زابل


image 2018 8 6 15 29 56 535 xhb

عزاداری مناطق محروم زابل در محرم

حجت الاسلام  مرتضی استقامت  گفت: این روحانیون مبلغ با هدف مشارکت در آیین عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، روضه خوانی و سخنرانی در مساجد و حسینیه های مناطق محروم سیستان و بلوچستان در شهرستان هایزهک،زابل ایرانشهر  حضور یافتند. 
وی افزود: هزینه استقرار و تامین مخارج این روحانیون مردمی اداره می شود و برای  تبلیغ و زنده نگهداشتن ایام محرم  تامین شده است.
وی برگزاری همایش لبیک یا حسین در زابل، تجمع بانوان رهرو زینبی در سراسر استان، برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و همایش احلی من العسل ویژه دانش آموزان را از دیگر برنامه های موسسه رسالات سیستان و بلوچستان در ماه محرم ذکر کرد. 

موسسه رسالات#حجت الاسلام والمسلمین استقامت#مناطق محروم

@hasanzadeh رسالات:
 
موسسه فرهنگی تبلیغی رسالات را در پیام رسانهای ایرانی دنبال کنید
ایتا
https://eitaa.com/resalat5
سروش
https://sapp.ir/resalat5
آی گپ
https://iGap.net/resalat5

 

موسسه رسالات را در پیام رسان های ایرانی دنبال کنید

اردوی دانش آموزی موسسه رسالات

نشست خانوادگی موسسه رسالات

تقدیر از فعالترین موسسه تبلیغی به دست فرماندهان سپاه

تقدیر از مدیر موسسه رسالات حجت الاسلام و المسلمین استقامت به وسیله فرماندهان سپاه به پاس فعالترین موسسه تبلیغی... 

IMG 3019

گروه های جهادی موسسه رسالات

گــروه تبلیغــی رســالات بــا هــدف تحقــق منویــات ولــی فقیــه زمــان در عرصه هــای مختلــف دینــی، اجتماعــی و ، مناطــق محــروم اســتان سیســتان و بلوچســتان را بــه عنــوان منطقــة عملیاتــی گروه هــای 1389تبلیغــی از ســال جهــادی خــود انتخــاب نمــوده اســت. در همیــن راســتا بــا توفیقــات الهــی توانســته اســت بــا بهره گیــری از مبلغین جهــادی مجرب و طراحــی فعالیت های  کاملــی کــه از اوضــاع زیســت بــوم، فرهنــگ عمومــی ًتخصصــی بــرای ایــن مناطــق و بــا توجــه بــه شــناخت نســبتا و نیازهــای فرهنگــی منطقــه پیــدا کــرده اســت، بــه توفیقــات شــایانی در عرصــه خدمت رســانی بــه موالیــان  شیعه نشــین دســت یابــد. ًــام در مناطــق عمدتــا ّامیرالمؤمنیــن علیــه الس ایــن مجموعــه کــه متشــکل از طــاب جهادگــر در عرصــه تبلیــغ اســت منطقــه سیســتان و بلوچســتان را «تنگــه احــد» نظــام اســامی در زمــان حاضــر می دانــد و بــر خــود فــرض می دانــد تــا بــا اقــدام و عمــل بــه دســتورات ولــی ــرد محرومیــت را کــه ناشــی از بی مهــری و بی توجهــی مســوولین می باشــد از َامــر مســلمین در حــد تــوان خــود گ چهــره فرهنــگ عمومــی منطقــه بزدایــد.
 


 

فعالیت های عمرانی محرومیت زدایی، سیمکشی و برقرسانی به خانه هایی که حتی از این امکانات اولیه نیز محرومند

 

دیدار صمیمانه امام جمعه زابل حجت الاسلام والمسلمین کیخا با مدیر موسسه رسالات حجت الاسلام والمسلمین استقامت


DSC 2296