آخرین اخبار
دبیر سایت

دبیر سایت

 

#دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)

image 2018 8 6 16 9 50 674 vkf

 دیدار با خانواده شهدا.دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع).بخش معاونت تهذیب موسسه رسالات سال 1395

 

دیداردانشجویان دانشگاه افسری دانشگاه امام حسین (ع) با خانواده شهید بسیجی محمد معماریان در طرح آموزشی موسسه رسالات تابستان 1395image 2018 8 6 15 29 56 535 xhb


image 2018 8 6 15 29 56 535 xhb

عزاداری مناطق محروم زابل در محرم

حجت الاسلام  مرتضی استقامت  گفت: این روحانیون مبلغ با هدف مشارکت در آیین عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، روضه خوانی و سخنرانی در مساجد و حسینیه های مناطق محروم سیستان و بلوچستان در شهرستان هایزهک،زابل ایرانشهر  حضور یافتند. 
وی افزود: هزینه استقرار و تامین مخارج این روحانیون مردمی اداره می شود و برای  تبلیغ و زنده نگهداشتن ایام محرم  تامین شده است.
وی برگزاری همایش لبیک یا حسین در زابل، تجمع بانوان رهرو زینبی در سراسر استان، برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و همایش احلی من العسل ویژه دانش آموزان را از دیگر برنامه های موسسه رسالات سیستان و بلوچستان در ماه محرم ذکر کرد. 

موسسه رسالات#حجت الاسلام والمسلمین استقامت#مناطق محروم

@hasanzadeh رسالات:
 
موسسه فرهنگی تبلیغی رسالات را در پیام رسانهای ایرانی دنبال کنید
ایتا
https://eitaa.com/resalat5
سروش
https://sapp.ir/resalat5
آی گپ
https://iGap.net/resalat5

 

دوشنبه, 25 تیر 1397 ساعت 09:59

اردوی دانش آموزی موسسه رسالات

یکشنبه, 24 تیر 1397 ساعت 08:00

نشست خانوادگی موسسه رسالات

تقدیر از مدیر موسسه رسالات حجت الاسلام و المسلمین استقامت به وسیله فرماندهان سپاه به پاس فعالترین موسسه تبلیغی... 

IMG 3019

یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 07:55

گروه های جهادی موسسه رسالات

گــروه تبلیغــی رســالات بــا هــدف تحقــق منویــات ولــی فقیــه زمــان در عرصه هــای مختلــف دینــی، اجتماعــی و ، مناطــق محــروم اســتان سیســتان و بلوچســتان را بــه عنــوان منطقــة عملیاتــی گروه هــای 1389تبلیغــی از ســال جهــادی خــود انتخــاب نمــوده اســت. در همیــن راســتا بــا توفیقــات الهــی توانســته اســت بــا بهره گیــری از مبلغین جهــادی مجرب و طراحــی فعالیت های  کاملــی کــه از اوضــاع زیســت بــوم، فرهنــگ عمومــی ًتخصصــی بــرای ایــن مناطــق و بــا توجــه بــه شــناخت نســبتا و نیازهــای فرهنگــی منطقــه پیــدا کــرده اســت، بــه توفیقــات شــایانی در عرصــه خدمت رســانی بــه موالیــان  شیعه نشــین دســت یابــد. ًــام در مناطــق عمدتــا ّامیرالمؤمنیــن علیــه الس ایــن مجموعــه کــه متشــکل از طــاب جهادگــر در عرصــه تبلیــغ اســت منطقــه سیســتان و بلوچســتان را «تنگــه احــد» نظــام اســامی در زمــان حاضــر می دانــد و بــر خــود فــرض می دانــد تــا بــا اقــدام و عمــل بــه دســتورات ولــی ــرد محرومیــت را کــه ناشــی از بی مهــری و بی توجهــی مســوولین می باشــد از َامــر مســلمین در حــد تــوان خــود گ چهــره فرهنــگ عمومــی منطقــه بزدایــد.
 


 

فعالیت های عمرانی محرومیت زدایی، سیمکشی و برقرسانی به خانه هایی که حتی از این امکانات اولیه نیز محرومند